Verkoopsvoorwaarden

1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijk vastgestelde andersluidende overeenkomst geschieden al onze aanbiedingen en verkopen
    tegen de hierna vermelde voorwaarden.
    Het afsluiten van een overeenkomst met onze vennootschap sluit van rechtswege de aanvaarding in van deze algemene        
    voorwaarden. Behalve in geval van een uitdrukkelijk door onze vennootschap aanvaarde afwijking moeten deze algemene
    contractuele voorwaarden zonder voorbehoud, zelfs bij tegenstrijdigheid, voorrang krijgen op die van de koper.

2. De koper is er toe gehouden deze algemene voorwaarden tegenstelbaar te maken aan zijn eigen contractanten die er zich aldus  
    toe verbinden tegenover ons geen andere rechten of verbintenissen te doen gelden dan deze vermeld in deze voorwaarden.

3. Onze voorstellen, brochures, prijslijsten en allerhande informatie evenals catalogi hebben nooit de waarde van een bindend  
    aanbod, maar zijn louter vrijblijvende mededelingen van inlichtingen.
    De ontvangen bestellingen zijn pas definitief na onze schriftelijke bevestiging, en binnen de perken ervan.

4. Onze prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren geldend op de datum van de orderbevestiging. Tenzij anders vermeld gelden onze
    prijzen voor onverpakte goederen, af fabriek of depot, ongeacht de vervoerwijze, verpakking en stuthout, voor rekening van de
    koper. Al de geldende taksen, heffingen, lasten en belastingen (inclusief doch niet beperkt tot B.T.W.) alsook hun gebeurlijke
    verhogingen of nieuw ingestelde taksen, heffingen, lasten en belastingen zijn ten laste van de koper.

5. Goederen worden geacht te zijn geleverd en aanvaard zodra zij in of op de vervoermiddelen zijn geladen. De koper verbindt er zich
    toe de goederen te controleren op eventuele zichtbare gebreken.
    Zichtbare gebreken en gebreken die bij een normaal nazicht met normale oplettendheid onmiddellijk kunnen worden vastgesteld,  
    worden slechts in aanmerking genomen voor zover deze onmiddellijk schriftelijk bij ontvangst van de materialen gemeld zijn.    
    Klachten nadien geuit, zijn niet meer ontvankelijk.
    Klachten in verband met verborgen gebreken moeten op straffe van verval schriftelijk, binnen de acht dagen na de vaststelling  
    ervan, door de koper of de bouwheer aan ons gemeld worden.
    Rechtsvorderingen op grond van een verborgen gebrek moeten, om ontvankelijk te zijn, ingesteld worden binnen één maand na
    afloop van de klachttermijn.
    Klachten omtrent gebreken geven de koper geen recht de betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.
    De koper is ertoe gehouden de niet-professionele koper of bouwheer schriftelijk bij het afsluiten van het contract over deze
    termijnen te informeren.
    Bij gebreke zal onze vennootschap niet langer gehouden zijn de koper te vrijwaren voor klachten van de niet-professionele koper of
    bouwheer.

6. Alle transporten gebeuren op risico van de koper. Bedingen door de vervoerder aan de koper opgelegd, waarbij de transportschade
    voor rekening en risico van de verzender gelegd wordt, zijn niet aan ons tegenstelbaar.

7. Goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, intresten en schadebeding.

8. Onze goederen dienen steeds geïnstalleerd te worden volgens de laatst geldende plaatsingsvoorschriften. Bij afwijkende  
    toepassingen of andere randvoorwaarden dient onze dienst toepassingen voorafgaandelijk om advies gevraagd te worden.

9. De berekeningen, tekeningen en plannen, in het algemeen alle documenten worden door ons opgesteld waarbij ervan wordt
    uitgegaan dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens correct zijn. Controle of naberekening van deze verstrekte gegevens
    behoort niet tot onze opdracht.
    De opdrachtgever heeft de taak om de aan ons verstrekte gegevens grondig na te kijken en te controleren. De opdrachtgever
    draagt alle verantwoordelijkheid voor vergissingen, gebreken of tekortkomingen die deze gegevens zouden kunnen bevatten,
    alsook voor alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de verkeerde gegevens.
    Alle door ons opgestelde documenten of ontwerpen zijn beschermd door intellectuele rechten. Het auteursrecht van onze
    documenten of ontwerpen blijft ons toebehoren. Gehele of gedeeltelijke weergave, alsook het aan derden ter inzage geven, is
    onderworpen aan onze schriftelijke voorafgaandelijke toestemming.
    Al de door ons ter beschikking gestelde documenten, alsook onze mondelinge en schriftelijke adviezen ontslaan de koper niet van
    zijn aansprakelijkheid voor de plaatsing van de materialen.

10. Stalen, afmetingen, tinten en gewichten zijn benaderend en geven slechts een ruwe voorstelling van de eigenschappen van het  
     materiaal.

11. Indien de koper, na het verstrijken van de overeengekomen levertijd en de ter beschikkingstelling ervan, de materialen niet in
     ontvangst neemt, kunnen wij de stockagekosten en een vergoeding voor administratieve kosten aan de koper in rekening
     brengen.
     Op verzoek van de koper bestelde en door ons geleverde goederen worden niet teruggenomen.
     Bij verandering van hoedanigheid of van de situatie van de koper, zoals bij overlijden, onbekwaamheid, faling, vereffening,
     concordaat, vrijwillige liquidatie, ontbinding of omvorming van vennootschap, of bij protest, zelfs van een niet geaccepteerde
     wissel of als er ernstige aanwijzingen zijn omtrent verminderde kredietwaardigheid van de koper, behouden wij ons het recht voor
     de verkoop in te trekken of waarborgen te eisen.
     Indien wij kiezen voor de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de koper, is deze gehouden tot een schadevergoeding
     ten belope van 10 %, onverminderd alle andere kosten.

12. Bij onmogelijkheid tot levering binnen de gestelde termijnen (geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief) wegens overmacht of
     wegens omstandigheden onafhankelijk van onze wil heeft de koper geen recht op schadevergoeding.
     Als overmacht wordt ondermeer beschouwd gedeeltelijke of algemene werken vervoerstakingen, ongevallen, uitzonderlijke of
     nieuwe reglementeringen die onze productievrijheid verhinderen, alsook de gevolgen van dergelijke gebeurtenissen.

13. Wij hebben ten allen tijde het recht de productie van bepaalde van onze goederen stop te zetten en zijn niet aansprakelijk voor
     de gevolgen dat dit kan hebben bij de koper.

14. Het bedrag van onze facturen is altijd opeisbaar te Tisselt. De plaats van betaling mag steeds gewijzigd worden door ons in geval
     van vertraging van de betaling in hoofde van de koper.
     Van dit recht wordt geen afstand gedaan wanneer wij een wissel op de koper trekken of handelswaarden in betaling aannemen.
     De wisselkosten zijn altijd ten laste van de koper. Het uitschrijven van mandaten, wissels of handelswaarden brengt nooit een
     schuldvernieuwing noch een afwijking van onze algemene contractuele voorwaarden teweeg.

15. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden de betalingen contant.
     In geval van niet-betaling op de vervaldag zal het bedrag ervan van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling
     worden verhoogd met de intresten berekend tegen de wettelijke rentevoet, vermeerderd met 3% per jaar en een schadebeding ten
     belope van 10% met een minimum van 150 €.

16. Bij niet- of laattijdige betaling behouden wij ons het recht voor de leveringen stop te zetten, zonder aansprakelijk te kunnen
     gesteld worden voor de hieruit eventueel voortvloeiende schade.

17. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de factuursom van de geleverde diensten of goederen waarvoor de aansprakelijkheid wordt
     ingeroepen. De immateriële gevolgschade is altijd uitgesloten.
     In geval van gezamenlijke fout met andere leveranciers, architecten of aannemers kunnen wij slechts gehouden zijn tot
     vergoeding van dat deel van de schade dat rechtstreeks en direct aan onze eigen fout te wijten is. Wij aanvaarden geen enkel
     financieel gevolg wegens tekortkomingen of faillissementen van andere leveranciers, architecten of aannemers.
     Verder is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot de kostprijs van de levering van de gebeurlijk gebrekkige goederen.
     Kosten van herplaatsing zijn nooit ten onze laste.

18. Voor de toepassing van deze algemene contractuele voorwaarden zal enkel het Belgisch recht in aanmerking komen. Voor alle
     gebeurlijke geschillen zijn de rechtbanken van Mechelen alleen bevoegd. 

Financiële korting

De korting eventueel vermeld in het betreffende vak mag worden afgetrokken van het bedrag dat overeenkomt met de
waarde van de goederen, m.a.w. exclusief verpakking en BTW, mits betaling voor de vervaldag.